image_pdfimage_print
旅游业资讯

2016-2019年马普托市的旅游设施、从业人员、经营规模(住宿和餐饮)(按酒店场所类型划分)

说明

酒店

公寓

数量

净推荐值

交易额(千梅蒂卡尔)

数量

净推荐值

交易额(千梅蒂卡尔)

2016

25

2,162

2,803,189

12

92

22,383

2017

25

3,240

2,746,453

12

282

18,972

2018

25

2,072

2,692,761

12

104

20,038

2019

25

2,321

3,413,023

12

97

21,368

 

说明

餐馆

其他

总计

数量

净推荐值

交易额(千梅蒂卡尔)

数量

净推荐值

交易额(千梅蒂卡尔)

数量

净推荐值

交易额(千梅蒂卡尔)

2016

11

1,082

883,973

13

228

192,535

24

1,310

3,902,080

2017

11

1,132

1,273,408

13

218

14,162

61

4,872

4,052,995

2018

11

1,253

1,035,381

13

..

1,949

24

1,253

1,037,331

2019

11

1,126

1,448,321

13

509

220,726

24

1,635

1,669,047

资料来源:莫桑比克国家统计局-2014-2018酒店餐饮业月度调查

 

2016-2019年马普托市国内外游客流动

游客

年份

2016

2017

2018

2019

总计

273,848

373,634

242,165

275,325

国内游客

96,711

89,549

85,525

103,129

外国国际游客

177,137

136,136

156,640

172,196

资料来源:莫桑比克国家统计局-2014-2018酒店餐饮业月度调查

 

2016-2019年马普托市国内外留宿客情况

留宿

年份

2016

2017

2018

2019

国内

144,810

141,743

189,751

159,896

外国游客

245,816

136,698

233,447

252,475

总计

390,626

278,441

423,198

412,371

资料来源:莫桑比克国家统计局-2014-2018酒店餐饮业月度调查

 

资料来源:莫桑比克国家统计局 – 统计年鉴