[Macao Week in Chongqing] As empresas de Chonging-Macau usam a “Macao Week in Chongqing” para expandir as trocas comerciais

[Macao Week in Chongqing] As empresas de Chonging-Macau usam a “Macao Week in Chongqing” para expandir as trocas comerciais